K1.76 OS42 Kildevældssøen

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 22. august 2019 vedtaget at igangsætte projektet OS42 Kildevældssøen for at hindre hyppige oversvømmelser af Nordhavnsvej.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i opland 425 som er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Det er konstateret, at serviceniveau for vand på terræn ikke er overholdt, idet der sker opstuvning på Nordhavnsvej - som er det laveste punkt i systemet - allerede ved en 3-års regnhændelse.

Det hydrauliske kloakopland består af tre matrikler, hvorfra spildevandet samles i et overløbsbygværk. Ved almindelig drift pumpes spildevand fra bygværket via en trykledning til fælleskloak. Overstiges fælleskloakkens kapacitet her, ledes det overskydende spildevand fra overløbsbygværket til fællesledning under Nordhavnsvej. Fællesledningen under Nordhavnsvej er forbundet til Lersøledningen igennem en modløbsventil. Ved opstuvning i Lersøledningen lukkes modløbsventilen. Dette giver anledning til opstuvning af spildevand i fællesledningen under Nordhavnsvej og uacceptabel oversvømmelse af Nordhavnsvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Indenfor projektområdet skal der separatkloakeres 1,9 reducerede hektarer efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand skal efter udligning i bassin og rensning udledes til Kildevældsøen, der vil fungere som yderligere forsinkelsesbassin før tilledning til fælleskloakken – se særskilt projekt K2.28. Når vandmængden overstiger daglig regn sker der en direkte afledning af skybrudsvand til søen udenom renseanlægget. Separatkloakeringen vil betyde, at opstuvningerne på Nordhavnsvej reduceres til et acceptabelt niveau, hvor vand på kørebaner kun forekommer én gang hvert 25. år. Etablering af ny stuvningskapacitet i Kildevældssøen vil medføre en væsentlig reduktion af oversvømmelser i forbindelse med skybrud på Arrivas garageområde.

K1.76

Det hydrauliske kloakopland til projektet OS42 Kildevældssøen

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der skal separeres 1,9 reducerede hektarer indenfor Arrivas parkeringsanlæg i Ryvang for at mindske hyppigheden af vand på Nordhavnsvej som følge af store regnhændelser. Under skybrud vil regnvand fra parkeringspladsen blive ledt direkte til Kildevældsøen. Det afkoblede overfladevand forsinkes og renses inden tilledning til Kildevældssøen. Kildevældssøen har ikke noget naturligt afløb og der er i stedet afløb til fælleskloak. Det vurderes at Kildevældssøen kan forsinke op til 10.000 m³. Afløbet fra søen ændres samtidig fra et overfladeafløb til et dykket afløb som afleder vand fra bunden af søen, som er det mest forurenede.

Miljøforhold

Tilledning af skybrudsvand til Kildevældsøen forventes ikke at påvirke søens vandkvalitet negativt. Ændring af afløbet til et afløb af bundvand forventes på lang sigt at medvirke til en forbedring af søens miljøtilstand. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger 

Medfinansiering 

15 mio. kr. 

2021-2024 

Investeringsramme K1 

Berørte matrikler

Matrikel nummer  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
5944 Udenbys Klædebo Kvarter      
6009 Udenbys Klædebo Kvarter      
5615 Udenbys Klædebo Kvarter     X
4332 Udenbys Klædebo Kvarter     X
5052 Udenbys Klædebo Kvarter     X