K1.69 Nørrebroparken

Indledning

Borgerrepræsentationen har i Budget 2019 afsat midler til at igangsætte skybrudssikring af området ved at anlægge VEL29 Nørrebroparken.  

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 259, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er beliggende på grænsen mellem skybrudsgrenen Åboulevarden og skybrudsgrenen Korsgade. Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Området skybrudssikres ved etablering af 3.000 m³ forsinkelsesbassin i Nørrebroparken. Projektet integreres som en del af anlæggelse af kunstgræsbaner i parken.

I forbindelse med etablering af projektet VEL34 Supplerende skybrudsveje vil skybrudsvandets vej til bassinet i Nørrebroparken sikres ved etablering af nye ledninger fra lavning i vejen til faskinen i VEL29. VEL34 vil på et senere tidspunkt blive indarbejdet i et tillæg til spildevandsplanen.

K1.69

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet ligger på grænsen mellem to skybrudsgrene- skybrudsgren Åboulevarden og Skybrudsgren Korsgade. Projektområdet vil alene modtage skybrudsvand fra skybrudsgren Korsgade. 

Projektet består af et forsinkelsesbassin bygget op af kassetter/faskiner under den kommende kunstgræsbane med en kapacitet på 3.000 m³ vand.  Bassinet forsinker skybrudsvandet, der via et droslet afløb ledes til fælleskloakken. Den endelige placering af boldbanerne - og dermed bassinet - indenfor Nørrebroparken er ikke fastlagt endnu.

Skybrudsoplandet til faskinerne i Nørrebroparken består af Nordbanegade, Vedbækgade, Søllerødgade og dele af Nørrebrogade. Vandet graviterer i dag naturligt til en lavning ved krydset Nordbanegade/Vedbækgade/Søllerødgade. Det planlagte projekt VEL34 flytter vandet herfra til bassinet i Nørrebroparken.

Skybrudsopland til forsinkelsesbassinet

Medfinansieringsprojekt

Der etableres som medfinansieringsprojekt et forsinkelsesbassin på 3.000 m³ i forbindelse med etableringen af ny kunstgræsbane i Nørrebroparken.

 

Miljøforhold

Faskinerne etableres uden fast bund. Det vurderes at opholdstiden for skybrudsvand vil være begrænset og resultere i minimal nedsivning. Hvis det på et senere tidspunkt besluttes at lede hverdagsregn til faskinerne, kan det blive nødvendigt med rensning inden tilledning til faskinen. 

De kommende kunstgræsbaner etableres uden granulat og vand fra banerne vil nedsive til faskinerne.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

Medfinansiering

19 mio. kr.

2021-2022

Investeringsramme K1 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
6374 Udenbys Klædebo Kvarter     X