K1.77 Mimersparken BIR.24N (Nordvestpassage)

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at gennemføre skybrudssikring af området ved at anlægge skybrudssikringsprojektet BIR24N Mimersparken.  

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 441 og 442, der er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Området er beliggende i skybrudsoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård på grænsen mellem skybrudsgrenen Lygten og skybrudsgrenen Haraldsgadekvarteret. Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Området skal fortsat være forsynet af HOFOR, og projektet ændrer ikke på kloakforsyningsforhold. 

Området skybrudssikres ved etablering af 6.500 m3 forsinkelsesbassin i Mimersparken 

K1.77

Opland til BIR24N Mimersparken markeret med stiplet rød linje 

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet består af et forsinkelsesbassin med en kapacitet på 6.500 m³i parken og de nødvendige tilløbs- og afløbsforhold.  

Bassinet tømmes indtil videre til fælleskloakken, men vil, når Svanemøllen Skybrudstunnel er etableret, blive koblet hertil. 

Medfinansieringsprojekt  

Der etableres et forsinkelsesbassin på 6.500, der integreres i parken og med etablering af en bred passage under S-banen mellem Nørrebro og Bispebjerg – den såkaldte ”Nordvestpassage”. Bassinet modtager skybrudsvand fra Lygten og opstrøms Mimersparken. Størstedelen af vandmængderne kommer fra skybrudsgrenen Lygten. 

Spildevandsprojektet  

Der etableres et pumpesystem til tømning af forsinkelsesbassinetPumpesystemet ejes og drives af HOFOR.    

Der etableres et pumpesystem til håndtering af hverdagsregn i passagen under banenPumpesystemet ejes og drives af HOFOR.   

Skitse over skybrudsbassinet i Nørrebroparken 

Miljøforhold

Projektet forventes ikke at påvirke miljøforhold. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

Medfinansiering

10,5 mio. kr. 

2021-2023

Investeringsramme K1

Berørte matrikler

Matrikel nummer 

Ejerlav 

Arealerhvervelse 

 

Rådighedsindskrænkning 

Midlertidig 

Permanent 

6327   

Udenbys Klædebo Kvarter  

 

 

x 

6164   

Udenbys Klædebo Kvarter  

 

 

x 

6369a   

Udenbys Klædebo Kvarter  

 

 

x