K1.75 KV72 Karens Minde-Aksen og KV85 Renden

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget at gennemføre skybrudsprojektet Karens Minde-Aksen KV72 og KV85 Renden med henblik på at skybrudssikre området.  

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og beliggende i kloakopland 312 som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.   

Projektet er en del af skybrudsgrenen Sjælør Boulevard, der er beliggende i skybrudsoplandet København Vest. Skybrudsgrenen består af KV67 Carl Jacobsens Vej, KV70 Sjælør Boulevard, KV72 Karens Minde-Aksen og KV85 Skybrudsledning til ”Renden”. Området er ikke skybrudssikret 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR og området skal skybrudssikres ved et etablere en forsinkelsesplads med et bassinvolumen på 15.800Samtidig klimatilpasses kloakken ved at der i skybrudssystemet håndteres daglig regn – se projekt K2.27 Afkobling Karensminde Aksen. 

Skybrudsvand fra projektområdet samt daglig regnvand fra K2.27 Afkobling Karens Minde Aksen forventes afledt til recipient via Enghave Kanal og videre til Kalveboderne. 

K1.75

Den stiplede linje angiver projektområdet 

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en forsinkelsesplads med et bassinvolumen på 15.800 m³ med det formål at håndtere skybrudsvand fra hele skybrudsgrenen Sjælør Boulevard. Der etableres indløbspumpestation i Sjælør Boulevard, nord – se nedenstående skitse.  

Der etableres en indløbspumpestation i den nordlige ende af projektområdet – se nedenstående skitse.  

Projektområde for Karensminde-aksen.

Den nordlige pumpestation løfter vandet til Karens Minde-Plænen, hvorfra det løber på overfladen til det våde bassin/forsinkelsesbassinet.  

Bassinet har to funktioner. Den permanent våde del fungerer som renseanlæg for daglig regn. Ved kraftige regnhændelser oversvømmes en større del af området. Bassinet tømmes – både for daglig regn og for skybrudsregn – via en pumpestation i den sydlige ende af projektområdet (KV86 Renden) til afløbsledning under banelegemet med udløb til Enghave Kanal.  

Medfinansiering 

En del af det samlede projekt anlægges som medfinansieringsprojekt efter reglerne herom. Følgende anlægskomponenter indgår i medfinansieringsdelen: 

  • Vådt regnvandsbassin på 2.075.  
  • Terrænbearbejdning af eksisterende grønne arealer, og indretning af disse til et forsinkelsesvolumen for skybrud på 15.800 m³ 
  • Nye interne drænledninger, etableret i grønne arealer. 
  • Ny drænpumpestation.   

Alle dele af medfinansieringsprojektet ejes, drives og vedligeholdes fremover af Københavns Kommune. 

Spildevandsanlæg 

HOFOR anlægger, driver og vedligeholder følgende anlægskomponenter: 

  • Pumpestation i den nordlige ende af projektet. 
  • Pumpestation i den sydlige ende af projektet.  
  • Regnvandsledninger der afleder vand til og fra projektet.   

 

Miljøforhold

Anlæg af skybrudssikringen forventes ikke at medføre ændrede miljøforhold. Miljøforholdene for afkobling er beskrevet i K2.27 Afkobling i Karens Minde-Aksen. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

Medfinansiering 

HOFOR 

39  mio. kr. 

67 mio. kr. 

2021-2022 

Investeringsramme K1  

Investeringsramme K1  

Berørte matrikler

Matrikel nummer 

Ejerlav 

Arealanvendelse 

Rådighedsindskrænkning 

midlertidig 

permanent 

289 

Kongens Enghave 

 

 

x 

4 

Kongens Enghave 

 

 

x