KV4 Husum Vænge

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet KV4 Husum Vænge. Projektet er i oktober 2017 opdelt i to delprojekter KV4 og KV4A. I første omgang etableres den sydlige del af projektet KV4. Skybrudssikringen sammentænkes med områdefornyelsen og etableringen af en cykelsti i området.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 377, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Hoveddelen af projektområdet - matrikel 3496, Husum, København - er ejet af boligforeningen SAB, og fungerer som et grønt parkareal med offentlig adgang. Bebyggelsen Husum Vænge og området nord for har været ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der etableres 2.000 m3 forsinkelsesplads som en del af skybrudsgrenen Korsager Allé. 

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

 

K1.62

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

I det grønne område mellem Karlslundevej og Korsager Allé etableres en forsinkelsesplads med en kapacitet på 2.000 m3 i form af fem delbassiner, der indpasses i parken. Bassinerne vil have et opland under skybrud på 8,2 ha. Oplandet fremgår af nedenstående kort.

Projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt, hvor Københavns Kommune anlægger projektet, og er projektejer.

Der vil alene være vand i bassinerne i forbindelse med kraftig regn, hvor kloakkens kapacitet overskrides.

Indtil skybrudselementerne, der skal lede vandet til Harrestrup Å, er etableret, tømmes bassinerne til fælleskloakken.

Projektet vil medvirke til at minimere risikoen for oversvømmelse for 5.700-6.200 indbyggere, når alle skybrudsgrenens projekter er færdiggjort.

Miljøforhold

Etablering af en forsinkelsesplads vil ikke ændre på de nuværende kloakeringsforhold. Belastninger og vandmængder fra området er – i tørvejrssituationen og under hverdagsregn – uændret.

Økonomiske forhold

Københavns Kommune, Center for Klimatilpasning

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Midlertidig Permanent
3496 Husum, København     X
3877 Husum, København     X
3879 Husum, København     X