K1.68 KV33 Kulbanevej

Indledning

Borgerrepræsentationen har med vedtagelse af Klimatilpasningsredegørelse 2016 besluttet at igangsætte projektet KV33 Kulbanevej.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 321, der er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er beliggende i skybrudsgrenen Folehaven i skybrudsoplandet København Vest. Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Området skybrudssikres ved etablering af 1.500 m³ forsinkelsesbassin indenfor projektområdet. Projektet integreres med etablering af nyt byrum ”Kulgraven”.

K1.68

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

KV33 Kulbanevej består af en del under reglerne for medfinansiering, og en del der er et HOFOR-anlæg. Projektets formål er at skybrudssikre banegraven til Ringstedbanen ved anlæggelse af et forsinkelsesbassin og de nødvendige foranstaltninger til at fylde og tømme bassinet, herunder en pumpestation i jernbanegraven. 

Der anlægges en ledning under Kulbanevej til Vigerslevparken, hvor der er et renseanlæg til regnvand. Skybrudsvandet udledes til Harrestrup Å.

Opland til forsinkelsesbassin i rødt, Ledning under Kulbanevej i stiplet blå og regnvandsrenseanlæg i grønt.

Skitsen viser: Opland til forsinkelsesbassin (rødt), ledning under Kulbanevej i (stiplet blå linje) og regnvandsrenseanlæg (grønt firkant til venstre)

 

Forsinkelsesbassinet er placeret i et rekreativt byrum, hvori bassinfunktionen er indpasset

Etableringen af forsinkelsesbassinet medfører ikke i sig selv ændringer af kloakeringsforholdene, men skaber mulighed for afledning af daglig regn fra oplandet i ved siden af – se byudviklingsprojektet "B.81 Kloakering af Kulbanevej Øst".

Medfinansieringsprojekt

Etablering af forsinkelsesbassinet på 1.500 m³ og de nødvendige installationer til at fylde og tømme bassinet indgår i projektet under reglerne om medfinansiering.

Spildevandsprojekt

Ledningen under Kulbanevej og renseanlæg i Vigerslevparken udføres som et spildevandsteknisk anlæg efter de almindelige regler herom.

Miljøforhold

Projektet forventes ikke at påvirke miljøforhold.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

Medfinansiering

7,5 mio. kr.

2021-2022

Investeringsramme K1

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
Del af 3257 Vigerslev     X