KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017 at igangsætte skybrudsprojekter KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole. Projektet er igangsat, fordi skolens skolegård skal renoveres, og der er et igangværende områdefornyelsesprojekt.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er ikke skybrudssikret.

 

Plan

Området skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektet ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

Området skybrudssikres ved at etablere en forsinkelsesplads i det grønne område bag Lykkebo Skole.

K1.42

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Området kloakeres på privat foranledning med efterfølgende overtagelse af HOFOR, jf. reglerne om privat byggemodning med efterfølgende offentlig overtagelse. Kloakker der overtages af HOFOR, skal være udført efter HOFORs regelsæt for dimensionering og udførelse af kloakker. Kloakeringen opstår i den takt behovet opstår. I forbindelse med salg af byggegrunde, så der er flere grundejere, skal der nedsættes et spildevandsplan. HOFOR deltager i spildevandslavets planlægning af områdets kloakering. Den konkrete placering af evt. nye ledningsanlæg mv., der kommer til at være ejet af HOFOR, er endnu ikke kendt.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
2906  Vigerslev