Kloakering af A.C. Meyers Vænge

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget et tillæg nr 6 til lokalplan for Teglværkshavnen, der muliggør opførelse af ny bebyggelse på A.C. Meyers Vænge.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for husspildevand og regnvand. Regnvand skal udledes til Teglværkshavnen via skybrudsledning i den grønne kile, mens spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. For bygherre betyder dette, at spildevand og regnvand skal separeres internt og holdes adskilt. 

B.41

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil regnvand fra kloakopland 315B blive udledt til Teglværkshavnen via UØ397. Projektet vil være med til at reducere overløbene til Københavns Havn. Det forventes, at der bliver udledt 7.683 m3 regnvand om året til havnen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler