Grundejerforeningen Vanløse Haveby og GF Zephyr

Indledning

Grundejerforeningen Vanløse Haveby og grundejerforeningen Zephyr og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. Projektet gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommune i overensstemmelse med skybrudskonkretiseringen for København Vest.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 365, 372 og 373, der alle er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres, idet overfladevand fra grundejerforeningens veje skal håndteres separat i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.14

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Vanløse Haveby og grundejerforeningen Zephyr og HOFOR har aftalt, at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt indenfor foreningernes områder. Foreningerne og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningernes veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Miljøforhold

Ved afkobling af vejvand mindskes belastningen på fælleskloakken, og projektet medvirker derved til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder og til mindskelse af belastningen på renseanlægget. Spildevand ledes fortsat til fælleskloakken, mens regnvand tilsigtes nedsivet. Ved spidsbelastning kan regnvand fra vejbede gå i overløb og ledes videre til fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr

Ejerlav

Arealanvendelse

Rådighedsindskrænkning

midlertidig

permanent

462

Husum

 

 

x

2283

Husum

 

 

x

2030

Vanløse

 

 

x

7a

Vanløse

 

 

x