Grundejerforeningen Valby Nye Villakvarter

Indledning

Grundejerforeningen Valby Nye Villakvarter og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. Projektet gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommune i overensstemmelse med skybrudskonkretiseringen for København Vest.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 324 og 327, der begge er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres, idet overfladevand fra grundejerforeningens veje skal håndteres separat i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.15

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Valby Nye Villakvarter og HOFOR har aftalt, at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt indenfor foreningens område. Foreningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Miljøforhold

Ved afkobling af vejvand mindskes belastningen på fælleskloakken, og projektet medvirker derved til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder og til mindskelse af belastningen på renseanlægget. Spildevand ledes fortsat til fælleskloakken, mens regnvand tilsigtes nedsevet. Ved spidsbelastning kan regnvand fra vejbede gå i overløb og ledes videre til fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
112 Vigerslev     x
1199 Valby     x