Grundejerforeningen Fossgården

Indledning

Grundejerforeningen Fossgården og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. Projektet gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommune i overensstemmelse med skybrudskonkretiseringen for København Vest.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 366, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres, idet overfladevand fra grundejerforeningens veje skal håndteres separat i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.13

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Fossgården og HOFOR har aftalt, at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt indenfor foreningens område. Foreningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Miljøforhold

Ved afkobling af vejvand mindskes belastningen på fælleskloakken, og projektet medvirker derved til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder og til mindskelse af belastningen på renseanlægget. Spildevand ledes fortsat til fælleskloakken, mens regnvand tilsigtes nedsevet. Ved spidsbelastning kan regnvand fra vejbede gå i overløb og ledes videre til fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
3739 Vanløse     x
3740 Vanløse     x
3755 Vanløse     x
3756 Vanløse     x
3757 Vanløse     x
3758 Vanløse     x
3759 Vanløse     x
3760 Vanløse     x
3761 Vanløse     x
3768 Vanløse     x
3770 Vanløse     x
3771 Vanløse     x
3772 Vanløse     x
3773 Vanløse     x
3774 Vanløse     x
3775 Vanløse     x
3778 Vanløse     x
3779 Vanløse     x
3780 Vanløse     x
4a Vanløse     x