GF. Verner

Indledning

Grundejerforeningen Verner og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. 

Projektet udføres på G/F Verners veje, og gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Amager.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 285, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal delvist separeres. Spildevand og tagvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvejens, mens overfladevand fra Grundejerforeningen Verners veje og fortove skal nedsives i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K1.46

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Verner og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Gf. Verner og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af en grøn vej i form af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på den del af Stenlandsvej, som ligger på Gf. Verners arealer som det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Amager.

 

 

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet vil reducere regnvandsmængden til kloakken, og dermed reducere presset på fælleskloakken. Nedsivning af regnvand kan medføre at forurenet vand tilføres grundvandet. Ved at rense vandet gennem vejbede o.l. reduceres denne risiko.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
2519 Sundbyvester     X
2518 Sundbyvester     X