Del 1 af BIR 7.6 og 7.7 Tagensvej Nord

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at igangsætte skybrudsprojekt BIR7.6 og BIR7.7 Tagensvej Nord. Projektet er aktuelt, fordi de igangsatte skybrudsprojekter på Bispeparken og Hovmestervej ikke kan ibrugtages før dette projekt er anlagt.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i oplandene 436, 437, 438 og 439 som alle er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

BIR 7.6 og BIR 7.7 består af to dele. Del 1 er et rent spildevandsteknisk anlæg, som etableres, ejes og drives af HOFOR. Del 2, som er et medfinansieringsprojekt, og som består af håndtering af skybrudsvand på overfladen, vil blive indarbejdet i et senere projekttillæg, når planlægningen er færdiggjort.

K1.32

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Tagensvej Nord er en del af skybrudsgrenen Lersøparken, der strækker sig fra Lyngbyvej i øst og til Utterslev Torv i vest, som består af 11 skybrudsprojekter, der tilsammen skybrudssikrer et højrisikoområde på 205 ha med 7.250 husstande.

Det spildevandstekniske anlæg, som etableres og drives af HOFOR, består af to dele: En sydlig del og en nordlig.

Den nordlige del (BIR 7.6) består af en ca 500 meter lang traditionel skybrudsledning fra Hovmestervej over Bispebjerg Bakke og sydpå til BIR7.1 Lersøparken.

Den sydlige del (BIR7.7) er en ca. 310 meter lang traditionel skybrudsledning på Tagensvej med en sidegren fra  Landsdommer vej, der via BIR7.2 Lygten Kanal leder skybrudsvand til BIR 7.1 Lersøparken. Samtidig åbnes mulighed for afledning af separeret regnvand fra projektet Separatkloakering, Lygten Kanal.

Etablering af de to skybrudsledninger betyder ikke ændringer i kloakeringsformen. Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

 

Miljøforhold

Skybrudsprojekterne medfører ikke ændringer i miljøforholdene.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000ah Utterslev, København      
7000av Utterslev, København      
7000f Utterslev, København      
7000p Utterslev, København      
243 Utterslev, København      
1449 Utterslev, København      
817 Utterslev, København      
1064 Utterslev, København      
1166 Utterslev, København      
1167 Utterslev, København      
1182 Utterslev, København      
1193 Utterslev, København      
1194 Utterslev, København      
1207 Utterslev, København