K1.71 Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybrudstunnel

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre en lang række projekter til skybrudssikring af København - herunder etablering af Valby Skybrudstunnel. HOFOR er ved at designe ’Valby Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra F.L. Smidths parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej via DSV-grunden på Blushøjvej til udløb i Kalveboderne gennem Enghave Kanal.

HOFOR har fastlagt placeringen af skakte samt endeligt tunneltracé. Det er således nu klart hvilke matrikler, der vil blive berørt af projektet, og som vil få en tinglyst rådighedsindskrænkning.

HOFOR har tidligere reserveret arealer til Valby Skybrudstunnel i Spildevandplan 2018. Siden da er medfinansieringsprojektet KV64 Regnvandsbassin på Gastårnsgrunden samt skybrudskanal gennem Valbyparken overgået til HOFOR og underlagt tunnelprojektet. Idéen om en åben kanal gennem Valbyparken ud i Kalveboderne er dermed frafaldet, og det planlægges nu at føre skybrudsvandet til udledningspunktet via den kommende skybrudstunnel i stedet.

I foråret 2019 besluttede HOFOR og Frederiksberg Forsyning at anvende tunnelsystemets volumen til nedbringelse af overløb til Kalveboderne og dermed sikre målopfyldelse for UK11 ved Gåsebækrenden og Kalveboderne generelt. Nærværende projekt er således en opdatering i forhold til K1.40 Arealreservationer Valby Skybrudstunnel fra Spildevandsplan 2018 og arealreservationerne matcher nu det forlængede og endelige tunneltracé.

Status

Projektområdet er beliggende i fælleskloakeret opland, hvor spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen. Området er ikke skybrudssikret.

Der er tidligere ved godkendelse af Spildevandsplan 2018 foretaget arealreservation til tre skakte i K1.40 Arealreservation Valby Skybrudstunnel. Disse reservationer erstattes af reservationerne i nærværende projekt.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. Tunnelen skaber dog mulighed for evt. fremtidig separering i oplandet til Gåsebækrenden.

Tunnelen anvendes som bassin for fælleskloakken med en kapacitet op til og med 1-årshændelsen samt til afledning af skybrudsvand ud over 10-årshændelsen. Således reduceres overløb til Gåsebækrenden via UK11 fra 5-6 hændelser per år til en enkelt, hvilket svarer til målopfyldelse i forhold til Spildevandsplan 2018. Ligeledes reduceres overløbsmængden for alle hændelser større end 1-årshændelsen med ca. 27.000 m³ per hændelse, svarende til ca. halvdelen af overløbet fra en 10-års hændelse.

K1.71

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af skybrudsvand fra et stort opland til Kalveboderne. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”København Vest og Frederiksberg Vest”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges fem dybe skakte.

De berørte matrikler til skakte med tilhørende byggepladser samt matrikler i tunnellens tracé vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger af fremtidige muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter eller arealerhvervelse til permanente anlæg. De midlertidige arbejdspladser i tilknytning til skaktene vil blive pålagt rådighedsindskrænkning om blandt andet adgangsveje i anlægsperioden.

Det endelige tracé for tunnelen fremgår af kortet øverst på siden.

Der reserveres arealer til skakte, udløb og byggepladser, jf. nedenstående skitser.

FLS-skakt

Grønttorvsskakt

BLU-skakten

MUS-skakten

ENG-skakten

Tunnelens nye udløbspunkt vil blive benævnt UK17 og have UTM-koordinaterne X:722285 Y:617464 (Zone 32). 

Miljøforhold

Arealreservationer har alene indirekte miljømæssige konsekvenser for Kalveboderne og badestranden ved Valby Parken.

Vandmængder og hyppighed for udledning samt de hydrauliske og vandkvalitetsmæssige konsekvenser ved udledning til Enghave Kanal og tilhørende lagune samt derigennem endelig udledning til Kalveboderne er vurderet. Det er således fundet at belastningen af Kalveboderne fra Gåsebækrenden og Enghave Kanal reduceres med ca. 60% i forhold til status.

Herved ser status og plan for aflastninger fra Gåsebækrenden/Enghavekanal således ud: 

 

Gåsebækrenden, UK11 

Enghavekanal, UK16

Samlet aflastning 

 

Frekvens pr. år 

Årlig aflastning m³ 

Frekvens pr. år 

Årlig aflastning m³ 

Årlig aflastning m³ 

Status 

3,6 

83.500 

- 

- 

83.500 

Plan 

0,9 

32.000 

0,3 

2.500 

34.500 

Gennemsnitlig aflastning pr. år regnet over en 30-års periode. 

Valby Tunnelen er en del af grundlaget for, at der i fremtiden kan foretages omfattende afkobling/separering i oplandetog som følgelig kan bidrage til større vandudskiftning og bedre vandkvalitet i lagunesystemet. 

Økonomiske forhold

Valby skybrudstunnel er et fælles projekt mellem HOFOR og Frederiksberg Forsyning med en fordelingsnøgle på hhv. 74 % og 26 %. Tilslutningsbygværker ved Grønttorvet samt Folehaven/Silvangrunden er dog 100 % HOFOR-anliggender. 

  Anlægsudgifter HOFOR-andel Anlægsperiode Anlæg bemærkninger
Tunnel/skakte skybrudsformål 445,1 329,4 2023 –2026 Investeringsramme K1
Tunnel bassinformål 83,6 61,9 - Investeringsramme A4
Tilslutningsbygværker til fordeling 57,1 42,2 - Investeringsramme A4
Tilslutningsbygværker HOFOR 26,1 26,1 - Investeringsramme K2
Samlet projekt 611,9 459,6 - -

Tunnelen er under design, så de anførte priser er baseret på erfaring og rådgiverskøn, idet der ikke har været afholdt afsluttende entreprenørudbud endnu.  

Berørte matrikler

Matr. Nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning Arealanvendelse
Midlertidig Permanent
501 Valby, København   X    Tilløbsbygværk
179 Valby, København   X    Tilløbsbygværk
2055 Valby, København    X  X  Tilløbsbygværk og-kanal FLS skakt
460 Valby, København    X X  Tilløbsbygværk og-kanal FLS skakt
2355a Valby, København     X Krydsning af  areal
2355b Valby, København     X Krydsning af  areal
2062cb Valby, København     X Krydsning af areal
310 Valby, København     X Krydsning af areal
2119b Valby, København     X Krydsning af areal
7000ay Valby, København   X X Torveporten,   Drop skakt 
7a Valby, København     X Krydsning af areal
8b Valby, København     X Krydsning af areal
7000f Valby, København     X Krydsning af areal
7000g Valby, København     X Krydsning af areal
2042 Valby, København     X Krydsning af areal
2333f Valby, København   X X BLU skakt
2333a Valby, København     X Krydsning af areal
2334 Valby, København   X X Krydsning af areal
2123a Valby, København     X Krydsning af areal
2123d Valby, København     X Krydsning af areal
2190 Valby, København     X Krydsning af areal
1966 Valby, København     X Krydsning af areal
2c Valby, København     X Krydsning af areal
492 Valby, København   X X MUS skakt tilløbsbygværk
568 Kongens Enghave, København   X X Tilløbsbygværk Overløbsbygværk
567 Kongens Enghave, København   X X ENG skakt Udløbsbygværk
475 Kongens Enghave, København   X   Adgangsvej
7000o Kongens Enghave, København   X X Tømmeledning
7000c  Valby, København   X X Tømmeledning
478 Kongens Enghave, København   X X Tømmeledning
488 Kongens Enghave, København   X X Tømmeledning