Arealreservation Valby Skybrudstunnel

Indledning

HOFOR er ved at projektere den store tunnel ’Valby Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra F.L. Smidths parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej til den tidligere Gastårnsgrund i Valbyparken.
For at sikre de nødvendige arealer til tunnelskakte og arbejdspladser fastlægges placeringen af disse.

Status

Projektområdet er beliggende i fælleskloakeret opland.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

K1.40

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af vand fra et stort opland til Kalveboder. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”København Vest og Frederiksberg Vest”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges tre dybe skakte, hvis placering på nuværende tidspunkt er fastlagt.

De berørte matrikler til skakte kan/vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger vedr. fremtidige muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter eller arealerhvervelse til permanente anlæg. Derudover etableres midlertidige arbejdsplader i tilknytning til skaktene, hvor de berørte matrikler kan/vil blive pålagt restriktioner vedr. rådighedsindskrænkning og adgangsveje i anlægsperioden.

Det endelige tracé for tunnelen samt vandmængder og hyppighed for udledning er ikke fastlagt på
nuværende tidspunkt.

Miljøforhold

Dette projekt har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag, sådan at HOFOR kan lave de
nødvendige arealreservationer i forbindelse med etablering af skybrudstunnelen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler