K1.70 Arealreservation og udløbspunkt til Svanemøllen Skybrudstunnel BIR21

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre en lang række projekter til skybrudssikring af København - herunder etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel. HOFOR og Novafos er ved at designe Svanemøllen Skybrudstunnel, som er planlagt med en linjeføring fra Lygten hhv. Søborg til Svanemøllebugten. For at sikre de nødvendige arealer til udløbspunkt, tunnelskakte og tunneltracé samt tilhørende arbejdspladser blev placeringen af disse delvist fastlagt i K1.59 i spildevandsplan 2018, igangsatte projekter.

Detailplanlægningen samt TMU-beslutning af 5. oktober 2020 vedr. udløbspunkt ved Fiskerihavnen har medført en ændring af 4 skakte i forhold til K1.59 og K1.61 samt fastlæggelse af udløbspunkt, som derfor medtages i dette tillæg. HOFOR har fastlagt tracéet for skybrudstunnellen, og dermed er det nu klart, hvilke matrikler, der vil blive berørt af projektet, og som vil få en tinglyst rådighedsindskrænkning. Nærværende tillæg er således en opdatering i forhold til K1.59 fra Spildevandsplan 2018 samt en fastholdelse af ændringen jf. K1.61 fra tillæg til spildevandsplan 2018, og tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag, så HOFOR kan foretage de nødvendige arealreservationer i forbindelse med etablering af skybrudstunnelen.

Status

Projektområderne er beliggende i fælleskloakeret opland, hvor spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten. Områderne er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. Tunnelen skaber dog mulighed for evt. fremtidig separering i oplandet til Svanemøllebugten.

I foråret 2019 besluttede HOFOR og Novafos at anvende tunnelsystemets fulde volumen til nedbringelse af overløb til Svanemøllebugten og dermed sikre målopfyldelse for Vilhelmsdalsløbet UØ10.1 og Svanemøllebugten generelt.

Nærværende tillæg indeholder ændringer for tre skakte ved hhv. Lygten, Lersøparken og Emdrup Sø, som tidligere har været medtaget i spildevandsplanen. Herudover etableres en skakt for udløbet ved Fiskerihavnen.

Den tidligere placering af skakt ved Lersøparken, LER i projektet K1.59 "Arealreservation Svanemøllen Skybrudstunnel" erstattes af ny skakt sydøst for S-banen og placeres på banearealet bag ved Rovsinggade og benævnes fremadrettet ROV.

Skakten ved Emdrup Sø udgår som følge af lang tunnelering mellem Dyssegårdsparken, DYS og Søholmslund, SOL.

Den ændrede placering af skakt ved Lygten K1.61 "Skakt til Svanemøllen Skybrudstunnel" fastholdes, men byggepladsens udformning er ændret, så den nu berører flere matrikler.

Skakten ved udløbspunktet umiddelbart nord for Fiskerihavnen har ikke tidligere været medtaget i spildevandsplanen. Arealet skal også indeholde en pumpestation for tømning af tunnelen.

Tunnelen anvendes som bassin for fælleskloakken, hvilket nedsætter belastningen af Lersøledningen og Vilhelmsdalsløbet. Der vil i gennemsnit være overløb fra tunnelen mindre end én gang pr. år. Samtidigt flyttes den primære aflastning fra Vilhelmsdalsløbet, UØ10.1 til Fiskerihavnen. Herved reduceres overløb fra selve Vilhelmsdalsløbet fra 10-12 overløb pr. år til ét hvert andet år. Den samlede reduktion i aflastning opfylder målet i Spildevandsplan 2018. Ud over flytning af det primære overløb ud af Svanemøllebugten reduceres overløbsmængden for alle hændelser med ca. 77.000 m³ per hændelse, hvilket svarer til en reduktion på ca. 80% af den årlige belastning fra UØ10.1.

K1.70

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af vand fra et stort opland til Svanemøllebugten. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges et antal dybe skakte, hvis placering på nuværende tidspunkt er fastlagt. I forlængelse af skybrudstunnellen etableres der en ny afskærende kloakledning, Utterslevledningen, som opsamler overløb af opspædet spildevand fra Gladsaxe Kommune til Utterslev Mose, hvorved belastning af mosen begrænses.  

Der foretages opdaterede arealreservationer for tre skakte samt nye reservationer for udløbsskakten og selve tunneltracéet. Hertil foretages der midlertidige arealreservationer for tilhørende byggepladser. 

De berørte matrikler til skakte vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger vedr. fremtidige muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter til permanente anlæg. 

Derudover etableres midlertidige byggepladser i tilknytning til skaktene, hvor de berørte matrikler vil blive pålagt en rådighedsindskrænkning til adgangsveje og byggeplads i anlægsperioden. 

Det endelige tracé for tunnelen er fastlagt, og dermed også, hvilke matrikler der bliver pålagt rådighedsindskrænkninger af hensyn til den dybtliggende tunnel.

Tunnellens nye udløbspunkt vil blive benævnt UØ404 og have koordinaterne (UTM zone 32/Euref89): X: 726214; Y: 6181410.

De nærmere forhold vedr. tilkobling af oplande etc. vil fremgå af et kommende tillæg. 

Miljøforhold

Arealreservationen har alene indirekte miljømæssige konsekvenser for Svanemøllebugten og Svanemøllestrand.  

Vandmængder og hyppighed for udledning samt de hydrauliske og vandkvalitetsmæssige konsekvenser ved udledning til Svanemøllebugten via Vilhelmsdalsløbet og Svanemøllen Skybrudstunnel er vurderet. Det er således fundet at belastningen af Svanemøllebugten fra Vilhelmsdalsløbet, UØ10.1 reduceres med ca. 80% i forhold til status. 

Herved ser status og plan for aflastninger til Svanemøllebugten således ud: 

  Vilhelmsdalsløbet, UØ10.1 Tunneludløb, Fiskerihavnen Samlet aflastning
Frekvens pr. år Årlig aflastning m3 Frekvens pr. år Årlig aflastning m3 Årlig aflastning m3
Status 12,9 493.000 - - 493.000
Plan 0,4 7.000 0,7 86.000 93.000

Gennemsnitlig aflastning pr. år er beregnet over en 30-års periode. 

Økonomiske forhold

Svanemøllen Skybrudstunnel er et fællesprojekt mellem HOFOR, NOVAFOS og Frederiksberg Forsyning med en fordelingsnøgle på hhv. 57 % til HOFOR, 42 % til NOVAFOS (23 % Gentofte og 19 % Gladsaxe) og 1 % Frederiksberg Forsyning. 

 

Anlægsudgift 

HOFOR-andel 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

Tunnel/skakte 

Skybrudformål 

1.868,0 

1.064,8 

 2021 – 2029 

Investeringsramme K1 

Tilslutningsbygværker 

Skybrudformål 

55,0 

31,4 

 

Investeringsramme K1 

Tunnel 

Fastlæggelse af udløbspunkt 

200,0 

114,0 

 

 

 Investeringsramme K1 

Tilslutningsbygværker 

Badevand og vandmiljø 

471,5 

268,8 

 

Investeringsramme A4 

Samlet projekt 

2.594,5 

1.478,9 

 

 

 

Berørte matrikler

Matrikel nummer 

Ejerlav 

Arealerhvervelse 

Rådighedsindskrænkning 

Arealanvendelse 

Permanent 

Midlertidig 

14 

Emdrup, København 

 

 

Krydsning af areal 

15 

Emdrup, København 

 

 

Krydsning af areal 

56 

Utterslev, København 

 

LSA Skakt 

165 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

183 

Utterslev, København 

 

LYG Skakt 

243 

Utterslev, København 

 

 

Arbejdsareal 

803 

Emdrup, København 

 

Krydsning af areal, gravet løsning 

807 

Emdrup, København 

 

 

Arbejdsareal 

808 

Emdrup, København 

 

 

Tilløbsbygværk 

832 

Emdrup, København 

 

Tilløbsbygværk 

941 

Emdrup, København 

 

SOL Skakt 

944 

Emdrup, København 

 

Krydsning af areal 

976 

Emdrup, København 

 

 

Krydsning af areal 

985 

Emdrup, København 

 

GRO Skakt 

1016 

Emdrup, København 

 

 

Krydsning af areal 

1025 

Emdrup, København 

 

 

Arbejdsareal 

1026 

Emdrup, København 

 

 

Arbejdsareal 

1035 

Emdrup, København 

 

 

Krydsning af areal 

1056 

Utterslev, København 

 

 

Krydsning af areal 

1444 

Utterslev, København 

 

 

Krydsning af areal 

1446 

Utterslev, København 

 

 

Arbejdsareal 

1564 

Utterslev, København 

 

 

Arbejdsareal 

1568 

Utterslev, København 

 

Tilløbsbygværk 

2195 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

3418

Brønshøj, København 

 

GRO Skakt 

4324 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4325 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4329 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4467 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4651 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4656 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

4670 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5210 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5431 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5563 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5564 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5588 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

5590 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Tilløbsbygværk 

5694 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

RYP Skakt 

5740 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

5741 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Tilløbsbygværk 

6159 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

6164 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

6175 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Arbejdsareal 

6204 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

X

Arbejdsareal 

6207 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

X

 

Krydsning af areal 

6226 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

6227 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

6228 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Arbejdsareal 

6232 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

6274 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

SVK Skakt 

6318 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

6327 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

6338 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

6378 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

FSK Skakt og Udløbsbygværk 

154d 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

1a 

Emdrup, København 

 

Krydsning af areal, gravet løsning 

6337a 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

6337b 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

ROV Skakt 

6369a 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

6369b 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal 

7000ax 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

7000b 

Emdrup, København 

 

GRO Skakt 

7000bp 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

7000cæ 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

7000d 

Emdrup, København 

 

 

Arbejdsareal 

7000do 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

7000dæ 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

 

Krydsning af areal 

7000e 

Brønshøj, København 

 

 

Arbejdsareal 

7000f 

Emdrup, København 

 

Krydsning af areal 

7000f 

Utterslev, København 

 

Krydsning af areal 

7000q 

Utterslev, København 

 

LSA Skakt 

7000x 

Utterslev, København 

 

X

Krydsning af areal, gravet løsning 

7000aa 

Udenbys Klædebo Kvarter, København 

 

Krydsning af areal