AM1E Amagerbanen

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at igangsætte skybrudsprojektet AM1E Amagerbanen. Projektet har til formål at etablere en skybrudsvej, der afleder regnvand fra lavpunktet på Amagerbanen mellem Lergravsvej og Prags Boulevard. Skybrudsvejen får afledning til eksisterende ledninger i Prags Boulevard.

 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Skybrudssikring af lavpunktet på Amagerbanens areal mellem Prags Boulevard og
Lergravsvej løses i forbindelse med etablering af sammenhængende cykelsupersti
i Amagerbanens tracé. Der etableres en skybruds- og forsinkelsesvej på Amagerbanen mellem Prags Boulevard og Lergravsvej. Projektet indgår i en række sammenhængende skybrudsprojekter i skybrudsgrenen Prags Boulevard i vandopland Amager og Christianshavn.

K1.55

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Medfinansieringsprojekt

Projektet er et fælles projekt mellem HOFOR og Københavns Kommune. Københavns Kommune er projektejer og ejer af projektområdet. HOFOR bidrager til anlæg af de dele af projektet, der vedrører vandafledningen og driften i den forbindelse.

Der etableres en 3,5 meter bred cykelsti med en langsgående grøn korridor med parkpræg i Amagerbanens tracé. I den grønne korridor etableres en 780 meter lang skybruds- og forsinkelsesvej med et stuvningsvolumen på 7.000 m3. I den nordlige del vil også cykelstien blive oversvømmet under skybrud. Bassinet afvander  - indtil der er etableret mulighed for videre afledning - via en droslet ledning til den eksisterende fælleskloak i Prags Boulevard. Tømning af bassinet efter en større regnhændelse og skybrud vil ske via bassinledningerne i Prags Boulevard, der har en meget stor afledningskapacitet. Skybrudsanlægget ved Amagerbanen skal sikres mod opstuvning eller tilbageløb fra afløbssystemet ved etablering af kontraklap på ledningen til afløbssystemet.

Miljøforhold

Indtil der er fundet en løsning på udledning af skybrudsvand til kysten vil Amagerbanen fungere som et forsinkelsebassin med afledning til fælleskloakken. Som konsekvens heraf vil der ikke ske øget udledning som følge af projektet.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
583 Amagerbros Kvarter      
609 Amagerbros Kvarter      
582 Amagerbros Kvarter      
30a Sundbyøster      
4540 Sundbyøster