1. del af IB3 Gothersgade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojekt IB3 Gothersgade. Skybrudsprojektet tænkes sammen med forpladsen til metrocityringen på Kgs. Nytorv. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 216, som er fælleskloakeret. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens Pumpestation. 

Området er delvist skybrudssikret, idet der er lagt klimariste på Kgs Nytorvs nordside mellem St. Kongensgade og Bredgade og en klimarist i østsiden af St. Kongensgade, der er tilsluttet en ledning med udløb i Nyhavn.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og gennemførelse af projektet ændrer ikke på kloakeringsformen. 

Der skal etableres en skybrudsvej på Gothersgade fra Kronprinsessegade til Nyhavn. Den nedstrøms del med skybrudsriste over Kgs. Nytorv er allerede udført. Der udestår etablering af skybrudsriste i krydset Kronprinsessegade/Gothersgade og tilslutning til ledning under Gothersgade - Kgs. Nytorv til Nyhavn.

 

K1.63

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

IB3 Gothersgade er et traditionelt spildevandsteknisk anlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af HOFOR. 

Skybrudsvejen afvander et opland på ca 13 ha. 

Projektet er medvirkende til at minimere risikoen for 500-700 indbyggere, når alle skybrudsgrenens projekter er implementeret. 

Kort over skybrudsoplandet.

Miljøforhold

Projektet medfører ikke ændringer i miljøforholdene.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000f Rosenborg Kvarter      
7000a Købmagergade Kvarter      
7000d Købmagergade Kvarter      
7000e Købmagergade Kvarter      
7000aa Øster Kvarter