K2.22 Toftøjevejs Vejlaug

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune i løbet af 20 år. Et af virkemidlerne er etablering af grønne veje.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakoplandene 364 og 365, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er beliggende i skybrudsoplandet København Vest i skybrudsgrenene Harrestrup Å og Lyngholmvej. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje på vejlaugets område. Herved afkobles vejvand fra fælleskloakken og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret. 

K2.22

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Toftøjevej Vejlaug og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. Toftøjevej Vejlaug og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove, og derved medvirke til at klimatilpasse kloakken.

Projektet udføres på Toftøjevej Vejlaugs veje – se kortudsnit - og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest.

HOFOR etablerer håndtering af vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vækstmedier. HOFOR ejer, driver og vedligeholde de anlægsdele, der håndterer vejvandet, men grundejerforeningen er ansvarlig for pleje af eventuelle planter i vejbedet.

Miljøforhold

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
3737 Vanløse     X
3759 Vanløse     X
3777 Vanløse     X
7000t Vanløse     X