K2.28 Separatkloakering i Urbanplanen syd

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 1. oktober 2015 vedtaget at igangsætte et kommunalt projekt med skybrudssikring af Urbanplanen, K1.66 AM21 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen. Samtidig med skybrudssikringen gennemfører forsyningen klimatilpasning af kloakken og byudvikling – herunder opførsel af en ny institution.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i to fælleskloakerede oplande, 282 og 284, som begge leder til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Området er ikke skybrudssikret. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand.

K2.28

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektområdet udgør sammen med tilgrænsende deloplandene et samlet regnvandsopland hvor regnvandet håndteres samlet. Se nedenstående kort:

 

Af hensyn til klimatilpasning af kloakken etableres et 800 m³ stort regnvandsbassin som forsinker regnvandet før det afledes til fælleskloakken i Englandsvej. 
Forsinkelsesbassinet indgår også i skybrudssikring af området. Se projektet "K1.66 AM21 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen" for en beskrivelse heraf.

Separatkloakering af nyt opland

Der er planer om at opføre en ny institution syd for Dyvekeskolen. Det nye byggeri skal separatkloakeres ved opførelsen. HOFOR etablerer stik hvor institutionens spildevand og regnvand skal kobles på.

Klimatilpasning af kloak - medfinansiering

For at kunne håndtere regnvand fra det samlede regnvandsopland etableres et permanent vådt regnvandsbassin på 800 m3 som rensefunktion og forsinkelse til regnvandet. Indtil der er skabt mulighed for afledning til vandområde, afledes regnvandet til fælleskloakken i Englandsvej.

Regnvandsbassinet etableres så der under skybrud kan opmagasineres skybrudsvand – dels ovenpå det våde regnvandsbassin – dels på et udvidet areal. Der etableres i alt 600 m3 bassin beregnet til dette formål (se nærmere under projektet "K1.66 AM21 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen").

Regnvandsbassin og skybrudsbassin etableres af Københavns Kommune som et medfinansieringsprojekt under reglerne herom. Københavns Kommune vil derfor eje og drive begge bassiner fremover. Se skitse af bassinerne nedenfor.   

Miljøforhold

Separatkloakering af området og forsinkelse af regnvandet vil mindske trykket på fælleskloakken og dermed medvirke til at mindske hyppigheden af overløbshændeler. Når der på et senere tidspunkt er etableret en mulighed for afledning direkte til vådområde, vil det betyde en forøget afledning af separat regnvand.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

2,4  mio. kr. 

2021-2023 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
2306 Sundbyvester     X