K2.27 Separatkloakering af opland til Kildevældssøen

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 22. august 2019 vedtaget at igangsætte projektet OS42 Kildevældssøen for at hindre hyppige oversvømmelser af Nordhavnsvej.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i opland 425 som er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Det er konstateret, at serviceniveauet for fælleskloakken ikke er overholdt, idet der sker opstuvning på Nordhavnsvej - som er det laveste punkt i systemet - allerede ved en 3-års regnhændelse.

Plan

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 425 som er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Det hydrauliske kloakopland består af tre matrikler, hvorfra spildevandet samles i et overløbsbygværk. Ved almindelig drift pumpes spildevand fra bygværket via en trykledning til fælleskloak. Overstiges fælleskloakkens kapacitet her, ledes det overskydende spildevand fra overløbsbygværket til fællesledning under Nordhavnsvej. Fællesledningen under Nordhavnsvej er forbundet til Lersøledningen igennem en modløbsventil. Ved opstuvning i Lersøledningen lukkes modløbsventilen. Dette giver anledning til opstuvning af spildevand i fællesledningen under Nordhavnsvej og uacceptabel oversvømmelse af Nordhavnsvej.

K2.27

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Separering på egen grund

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Indenfor projektområdet skal separatkloakeres i alt 1,9 reducerede hektarer efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand skal efter udligning i bassin og efterfølgende rensning udledes til Kildevældsøen, der har afløb til fælleskloakken. 

Separatkloakeringen vil betyde, at serviceniveauet for kloakken bliver opfyldt.

Medfinansieringsprojekt

Der skal etableres en rensefunktion, hvor regnvandet fra Arriva forsinkes og renses før udledningen til Kildevældsøen. Etablering af bassinvolumen, renseanlæg og udløb til Kildevældsøen sker som et medfinansieringsprojekt, der gennemføres af Københavns Kommune, og som Københavns Kommune efterfølgende ejer og driver. Der er derfor kommunen der anviser, hvor Arriva skal tilslutte det separerede regnvand ved matrikelskel.

Ved matrikelskel etableres en pumpestation med en tilløbsledning til et udligningsbassin. Fra udligningsbassinet ledes vandet til en renseløsning og herfra videre til Kildevældsøen. Fra udligningsbassinet kan der etableres en ledning til Arrivas busvaskesystem, hvorved vandforbrug af drikkevand til vask af busser kan mindskes væsentligt.

Miljøforhold

Separatkloakering af området vil betyde udledning af renset regnvand til Kildevældsøen svarende til en årlig mængde i gennemsnit på 9.800 m³. Udledningen af renset regnvand vil medføre en væsentlig forbedring af vandskiftet i søen og dermed en forbedret vandkvalitet. Samtidig betyder separering, at presset på fælleskloakken mindskes med et forbedret serviceniveau og reducerede aflastninger som følge. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
5944  Udenbys Klædebo Kvarter       
6009  Udenbys Klædebo Kvarter       
5615  Udenbys Klædebo Kvarter      X
4332  Udenbys Klædebo Kvarter      X
5052  Udenbys Klædebo Kvarter      X