K2.29 Klimatilpasning Tagensvej Nord. Del 2 af BIR 7.6 og 7.7

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget at igangsætte klimatilpasningsprojekt BIR 7.6 og 7.7 Tagensvej Nord.  

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR og er beliggende i opland 437 hvorfra vandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.  

Projektet er beliggende i skybrudsoplandet Bispebjerg og er en del af skybrudsgrenen Lersøparken. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. I projektområdet skal der etableres forsinkelseselementer for vejvand fra Tagensvej, sådan at kapaciteten af det samlede system  under regn udvides og fællessystemet ikke overbelastes.  

K2.29

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projekterne BIR 7.6 og 7.7 består af forsinkelsesvoluminer med en samlet kapacitet på i alt 473 m³ som etableres på Tagensvej under busstoppesteder ved brug af kassetter. Placeringen af bassinerne fremgår af nedenstående skitse.  

Når forsinkelsesbassinerne er etablerede vil de modtage vejvand fra ca. 2 ha vejareal. Regnvand fra vejen ledes via gravitationsledninger i vejarealet til kassettebassiner under busperroner og derfra via overløb til fælleskloakken.

Miljøforhold

Forsinkelse af vejvand til fælleskloakken under regn vil medføre et mindre pres på kloakssystemet- både som funktion af forsinkelse og træers fordampning af daglig regn. Herved mindskes hyppigheden af aflastninger af opblandet spildevand fra overløbsbygværker på fælleskloakken til vandområderne. Samtidig vil forsinkelseselementerne sikre, at kloakkens kapacitet er tilpasset fremtidens stigende regnmængder.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

Medfinansiering 

mio. kr. 

2021-2022 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000f Utterslev