Grundejerforening Sømod

Indledning

Grundejerforeningen Sømod og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Projektet udføres på G/F Sømods område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Bispebjerg.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 465, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separeres. Spildevand og tagvand ledes til Renseanlæg Lynetten, mens overfladevand fra Grundejerforeningen Sømods veje og fortove skal nedsives i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.10

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Sømod og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

G/F Sømod og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på G/F Sømod område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Bispebjerg.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil belastning på fælleskloakken mindskes med 6.800 m3/år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler