Grundejerforening Ofea Plads

Indledning

Grundejerforeningen Ofea Plads og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Projektet udføres på G/F Ofea Plads område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 356, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separeres. Spildevand og tagvand ledes til Renseanlæg Damhusåen, mens overfladevand fra Grundejerforeningen Ofea Plads' veje og fortove skal nedsives i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.9

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Ofea Plads og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

G/F Ofea Plads og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på G/F Ofea Plads område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil belastning på fælleskloakken mindskes med 1.700 m3/år. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler