Grundejerforening Gimle

Indledning

Grundejerforeningen Gimle og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Projektet udføres på G/F Gimles område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Amager.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 265, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separeres. Spildevand og tagvand ledes til Renseanlæg Lynetten. Overfladevand fra Grundejerforeningen Gimles veje og fortove skal nedsives i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.8

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen Gimle og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

G/F Gimle og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på G/F Gimle område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Amager.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil belastning på fælleskloakken blive mindsket med 5.200 m3/år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler