K2.19 GF Fredenshøj og GF Landlyst

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune i løbet af 20 år. Et af virkemidlerne er etablering af grønne veje.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 263, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er beliggende i skybrudsoplandet Amager Øst i skybrudsgrenen Italiensvej. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje på grundejerforeningernes område. Herved afkobles vejvand fra fælleskloakken og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret. 

K2.19

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforening Fredenshøj og Grundejerforeningen Landlyst og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. GF Fredenshøj og GF Landlyst og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove, og derved medvirke til at klimatilpasse kloakken

Projektet udføres på GF Fredenshøj og GF Landlysts område – se kortudsnit - og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Amager.

HOFOR etablerer håndtering af vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vækstmedier.  HOFOR ejer, driver og vedligeholde de anlægsdele, der håndterer vejvandet, men grundejerforeningen er ansvarlig for pleje af eventuelle planter i vejbedet.

Miljøforhold

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb.    

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

6,5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
4587 Sundbyøster     X
4588 Sundbyøster     X
4589 Sundbyøster     X
4590 Sundbyøster     X
3162a Sundbyøster     X