K2.21 Fremtidens Gårdhave Tomsgårdsvej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune i løbet af 20 år. Et af virkemidlerne er etablering af gårdhaver.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 438, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Området er beliggende i skybrudsoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård i skybrudsgrenen Lersøparken. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres en klimatilpasset gårdhave. Herved afkobles regnvand fra fælleskloakken og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret. 

K2.21

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Foreningen AB Storgården og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimatilpasningsprojekt på foreningernes område. Foreningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af et grønt bassin og grønne regnbede, der skal opmagasinere overfladevand fra foreningens tage og gårdmiljø. Regnvandet drosles derefter til den kommende regnvandsledning i Hovmestervej. Anlægget håndterer regnvand fra i alt 8.500 m². 

Projektet udføres i foreningernes gårdområde og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Bispebjerg.

HOFOR etablerer håndtering af regnvand i grønt bassin og bede. HOFOR ejer, driver og vedligeholder de anlægsdele, der håndterer regnvandet, mens grundejerforeningen er ansvarlig for pleje af plæne og eventuelle planter på overfladen.

Miljøforhold

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

5,8 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1159 Utterslev     X
1160 Utterslev     X
1161 Utterslev     X