K2.23 Fremtidens Gårdhave Straussvej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune i løbet af 20 år. Et af virkemidlerne er etablering af gårdhaver.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 312 der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er beliggende i skybrudsoplandet København Vest i skybrudsgrenen Sjælør Boulevard. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres en klimatilpasset gårdhave. Herved drosles regnvand fra fælleskloakken og oplandet vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret. 

K2.23

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Foreningerne AB Tjørnen, AB Tjørnegården III og EF Tjørnegården og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimatilpasningsprojekt på foreningernes område. Foreningerne og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af et grønt bassin og bede, der skal opmagasinere overfladevand fra foreningens tage og gårdmiljø. Regnvandet drosles derefter til fællesledningen i Straussvej. Anlægget håndterer regnvand fra i alt 4.750 m². 

Projektet udføres i foreningernes gårdområde og det gennemføres som led i implementering af klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest. 

HOFOR etablerer håndtering af regnvand i grønt bassin og bede. HOFOR ejer, driver og vedligeholder de anlægsdele, der håndterer regnvandet, mens grundejerforeningen er ansvarlig for pleje af plæne og eventuelle planter på overfladen.

Miljøforhold

Drosling af regnvand til fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 5,4 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
298 Kongens Enghave     X
299 Kongens Enghave     X
300 Kongens Enghave     X