K2.24 Fremtidens Gårdhave Nattergalevej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune i løbet af 20 år. Et af virkemidlerne er etablering af gårdhaver.   

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 443, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Området er beliggende i skybrudsoplandet Ladegårds å i skybrudsgrenen Åboulevarden. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres en klimatilpasset gårdhave. Herved drosles regnvand til fælleskloakken, hvilket reducerer risiko for opstuvninger til terræn eller overløb fra fælleskloakken til recipient. Området vil fortsat være registreret som fælleskloakeret i spildevandsplanen.

K2.24

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Foreningerne EF Nordre Vænge, Core Property og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimatilpasningsprojekt på foreningernes område. Foreningerne og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af et grønt bassin og regnbede, der skal opmagasinere og nedsive overfladevand fra foreningens tage og gårdmiljø. Regnvandet drosles derefter til fællessystemet. Projektet udføres i foreningernes gårdområde og det gennemføres som led i implementeringen af klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Vesterbro/Ladegårdså. 

HOFOR etablerer håndtering af regnvand i grønt bassin og bede. HOFOR ejer, driver og vedligeholder de anlægsdele, der håndterer regnvandet, mens grundejerforeningen er ansvarlig for pleje af plæne og eventuelle planter på overfladen.

Miljøforhold

Drosling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 3 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K2 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
142 Utterslev     X
230 Utterslev     X
315 Utterslev     X
349 Utterslev     X
1168 Utterslev     X
1443 Utterslev     X