K2.26 Afkobling - KV72 Karens Minde Aksen

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget at gennemføre skybrudsprojektet Karens Minde Aksen, KV72 med henblik på at skybrudssikre området. Som en del af dette projekt sker der en afkobling af regnvand fra fælleskloakken.  

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og beliggende i kloakopland 312 som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.   

Projektet er beliggende i skybrudsgrenen Sjælør Boulevard i vandoplandet København Vest.  

Området er ikke skybrudssikret. 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR. Indenfor projektområdet skal der ske en afkobling af tag- og vejvand efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Kloakoplandet bliver herved delvist separeret. Regnvand fra tagflader og vejarealer afledes til det nye regnvandsbassin placeret i den sydlige del af projektområdet.  

Grønne arealer anvendes som en integreret del af afvandingen i projektet, og derfor inddrages matrikel 289 og 496 i kloakoplandet 

K2.26

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der skal separeres regnvand svarende til projektområdet markeret på kortet. Regnvandet ledes til Karens Minde medfinansieringsprojekt og herfra til recipient Enghave Kanal via nyt udløb UK18. 

Det samlede projekt udgøres af et medfinansieringsprojekt etableret af København Kommune, og et spildevandsanlæg etableret af HOFOR. Projektet er af skybrudstypologien Forsinkelsesplads, og har til formål at forsinke skybrudsvand. Håndtering af daglig regn sker i samme anlæg.  

En detaljeret beskrivelse af projektområdet fremgår af nedenstående figur:

Det er planlagt at afkoble cirka 4,1 hektar vej- og tagareal fra fællessystemet.  Rensesøen bliver etableret til at kunne håndtere 10 hektar, ved 200 m³/red ha.

Yderligere vil ca. 8.500 m³ grønt areal, som ved eksisterende forhold ikke er tilsluttet kloaksystemet, bliver tilsluttet til kloaksystemet ved gennemførsel af projektet. 

Regnvand fra tagflader og vejarealer nord for Mozartsvej ledes via gravitationsledninger i vejarealet til den nordlige pumpestation. Fra den nordlige pumpestation pumpes regnvandet op på Karens Minde plænen via trykledninger og et udløbsbygværk. Fra Karens Minde plænen, afledes regnvandet på overfladen via grønne render til regnvandsbassinet. Regnvandet tømmes af bassinet til Enghave Kanal via pumpestation og ny ledningsføring under jernbanen.

Regnvand fra tagflader og vejarealer syd for Mozartsvej ledes direkte til det nye regnvandsbassin i projektet via regnvandsledninger i vejarealer og render i de grønne områder i Karens Minde Aksen.

Afkoblingsområde i Karens Minde

Medfinansieringsprojekt 

København Kommune anlægger, drifter og vedligeholder følgende anlægskomponenter under reglerne for medfinansiering: 

  • Regnvandsrensebassin på 2.075 m³
  • Terrænbearbejdning af eksisterende grønne arealer, og indretning af disse til forsinkelse.  
  • Nye interne regnvandsledninger, som afleder regnvand fra tagflader og vejarealer direkte til de grønne områder. 
  • Nye interne drænledninger, etableret i grønne arealer. 
  • Ny drænpumpestation. 

Spildevandsanlæg 

HOFOR anlægger, drifter og vedligeholder følgende anlægskomponenter som almindelige forsyningsprojekter: 

  • Pumpestation i den nordlige ende af projektet. 
  • Pumpestation i den sydlige ende af projektet. 
  • Nye regnvandsledninger, som afleder regnvand til nordlige pumpestation.  
  • Nye trykledninger, som afleder regnvand fra den nordlige pumpestation til Karens Minde Plænen.  
  • Ny trykledning fra den sydlige pumpestation til Enghave Kanal.  

Miljøforhold

Afkobling af regnvand i området vil mindske trykket på fælleskloakken og dermed medvirke til en reduktion af aflastninger fra overløbsbygværker. Projektet medfører at ca. 4,1 hektar vej- og tagareal afkobles fællessystemet. Samtidig vil afkoblingen tilpasse kloakkens kapacitet til fremtidens stigende regnmængder. Afkoblingen vil medføre en udledning af renset regnvand til Enghave Kanal på 21.800 m³/år i gennemsnit.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

Medfinansiering

HOFOR

6,8 mio. kr.

11,8 mio. kr.

2021-2022

Investeringsramme K2

Investeringsramme K2

 

Berørte matrikler

Matrikel nummer

Ejerlav

Arealerhvervelse

Rådighedsindskrænkning

Midlertidig

Permanent

320

Kongens Enghave

 

 

 

308

Kongens Enghave

 

 

 

289

Kongens Enghave

 

 

 

291

Kongens Enghave

 

 

 

294

Kongens Enghave

 

 

 

331

Kongens Enghave

 

 

 

496

Kongens Enghave

 

 

 

288

Kongens Enghave

 

 

 

7000c

Kongens Enghave

 

 

 

7000d

Kongens Enghave

 

 

 

344

Kongens Enghave

 

 

 

5a

Kongens Enghave

 

 

 

4

Kongens Enghave