B.95 Vejlands Kvarter

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget “Vejlands Kvarter”. Lokalplanen muliggør et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker. Med den nye lokalplan ophæves samtidig lokalplan nr. 540 Campingplads på Amager Fælled samt igangsat projekt B.27 Kloakering af Amager Fælled Camping” i Spildevandsplan 2018. 

Status

Projektområdet er beliggende uden for kloakopland, dog således, at det eksisterende vandrehjem har afløb til HOFORs ledningsnet og leder spildevand til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip.

Tagvand og uforurenet pladsvand ledes uden forudgående rensning til grøfter, søer og regnvandsbassin, dog sådan, at afløbet samtidigt drosles til naturlig afstrømning svarende til 1 l/s/ha.

Vejvand fra veje med ÅDT<5.000 renses ved simpel rensning som fx. vejbede med filtermuld, sandfilter eller olieudskiller, dog sådan at afløbet samtidigt drosles til naturlig afstrømning svarende til 1 l/s/ha.

Indtil HOFOR har etableret et vejvandsrenseanlæg afledes vand fra veje med ÅDT>5.000 til spildevandssystemet med en droslet afledning på 4 l/s/ha(red).

Husspildevand afledes til spildevandsledning, som HOFOR etablerer.

B.95

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

 

Figur 1 Planlagt afledning af regnvand til eksisterende sø og grøfterne mod syd og øst.

Figur 1 viser den planlagte afledning af regnvand til den eksisterende sø og grøfterne mod syd og øst. De viste regnvandsbassiner - udformet som søer - anlægges i forbindelse med projektet og skal tjene til magasinering af regnvand og rekreative formål. 

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Anlæg for håndtering af tag-, overflade- og vejvand <5.000 ÅDT forbliver privat ejede, og skal drives og vedligeholdes af et spildevandslaug. Spildevandslauget skal indgå aftale med Ørestads Grundejerforeningssekretariat om bistand til drift og vedligeholdelse af udstyr til vejvandsrensning. Vejvand for veje med ÅDT>5.000 håndteres af HOFOR.

Vedtægter for spildevandslaug er bilag til dette projekt.

Miljøforhold

Med gennemførelse af projektet bliver 12 ha separatkloakeret efter ovennævnte princip. 

Der vil årligt blive udledt ca. 10.000 m³ regnvand til søen og grøfterne og videre til Sydhavnen.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter

Anlægsperiode

Bemærkninger

HOFOR

Intern kloak (byggemodning)

34 mio. kr.

2021-2022

Anlægsudgiften er opgjort som den samlede udgift ved at etablere det offentlige spildevandssystem der overtages af HOFOR. Beløbet er ekskl. håndtering af forurenet jord.

HOFOR

Ekstern kloak

58 mio. kr.

2021-2023

Anlægsudgiften er opgjort som den samlede udgift ved at etablere anlæg til tilkoblingen af Vejlands Kvarter til det eksisterende system.

Berørte matrikler

Matrikel nummer

Ejerlav

Arealerhvervelse

Rådighedsindskrænkning

Midlertidig

Permanent

1aa

Eksercerpladsen

 

 

 

182c

Eksercerpladsen

 

 

 

409

Eksercerpladsen