B.94 Ved Amagerbanen Nord

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget for lokalplanen “Ved Amagerbanen Nord”. Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution.  

Status

Lokalplanområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 262, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.  

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet forventes at blive udledt til havet via den nærmeste skybrudsvej til Øresund og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil regnvand og spildevand fortsat ledes til fælleskloakken. 

B.94

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”. 

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.  

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune. 

Miljøforhold

Separatkloakering af området vil medføre en forøget udledning af regnvand til havet  cirka 13.000 m³ om året. Samtidig vil separeringen betyde et mindsket pres på fælleskloakken og renseanlægget.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer 

Ejerlav 

Arealerhvervelse 

Rådighedsindskrænkning 

midlertidig 

permanent 

4304 

Sundbyøster 

 

 

 

4170 

Sundbyøster 

 

 

 

4409 

Sundbyøster 

 

 

 

582 

Amagerbros Kvarter 

 

 

 

4169 

Sundbyøster 

 

 

 

4410 

Sundbyøster 

 

 

 

4121 

Sundbyøster 

 

 

 

4122 

Sundbyøster 

 

 

 

4123 

Sundbyøster 

 

 

 

596 

Amagerbros Kvarter 

 

 

 

4534 

Sundbyøster 

 

 

 

4173 

Sundbyøster 

 

 

 

4172 

Sundbyøster 

 

 

 

4178 

Sundbyøster 

 

 

 

4145 

Sundbyøster 

 

 

 

4146 

Sundbyøster 

 

 

 

4128 

Sundbyøster 

 

 

 

4142 

Sundbyøster 

 

 

 

4167 

Sundbyøster 

 

 

 

4499 

Sundbyøster 

 

 

 

4189 

Sundbyøster 

 

 

 

145b 

Sundbyøster