Urbanplanen Syd

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. marts 2018 vedtaget lokalplan nr. 557 "Urbanplanen Syd". Lokalplanen muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og beliggende i kloakoplandene 282 og 284, som begge er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.57

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afleding af regnvand, vil belastning på fællekloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med  6.500 m3 separat regnvand pr. år. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler