Ungdomsboliger, Valby Idrætspark

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan, der muliggør at der kan opføres ungdomsboliger i en del af Valby Idrætspark.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra projektområdet vil blive udledt til nærliggende skybrudselement eller direkte til Kalveboderne, mens spildevand vil blive ledt til Renseanlæg Damhusåen. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, enten via rør eller skybrudsvej, skal projektområdet tilsluttes fælleskloakken.

 

 

B.24

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Etablering af boliger på området medfører en forøget spildevandsbelastning af Renseanlæg Damhusåen. Separatkloakering medfører en forøget udledning af regnvand og en mindsket belastning af fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler