B.93 Tingbjerg

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har den 26. august 2019 vedtaget en startredegørelse  til  en lokalplan for Tingbjerg, som muliggør opførelse af 1.650 nye boligenheder i området. Planen har givet anledning til udarbejdelse af en overordnet planlægning i form af en masterplan for spildevandshåndtering for hele området.   

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i to fælleskloakerede oplande: 391 som leder til Renseanlæg Damhusåen og 468 som leder til Renseanlæg Lynetten.  

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Spildevand skal fortsat ledes til Renseanlæg Damhusåen for opland 391 og til Renseanlæg Lynetten for opland 468. Regnvand skal udledes til Fæstningskanalen for opland 391 og til Utterslev Mose for opland 468.   

Separatkloakeringen vil betyde, at de planlagte indsatser i Spildevandsplan 2018 for at reducere aflastningerne fra overløbsbygværket U11 til Fæstningskanalen og overløbsbygværket UM26 til Utterslev Mose i dag, vil blive opfyldt, da udledning af opblandet spildevand erstattes af udledning af renset regnvand. En tilstrækkelig reduktion af udledningen fra U11 kræver en supplerende indsats fra Gladsaxe Kommune og NOVAFOS.  

B.93

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Omlægning af kloakken fra fælleskloak til separatkloak sker i forbindelse med gennemførelse af byggeriet af nye boliger, nedrivning af visse bygninger og bygning af nye, samt renovering af den eksisterende bebyggelse, gårdhaver mv.    

Der bliver etableret nye spildevandsforsyningsledninger, og alle stikledninger med husspildevand kobles til disse. Den nuværende oplandsafgrænsning bibeholdes. Den nuværende fælleskloak omdannes til regnvandskloak.  

Miljøforhold

Separatkloakering af området vil fjerne udledningen af opblandet spildevand fra området til Utterslev Mose og mindske samme til Fæstningskanalen. I stedet vil der fremover ske en udledning af renset regnvand til samme recipienter.   

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

0 mio. kr. 

2021-2025 (anslået)

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1702 Utterslev      
3368 Utterslev      
3549a Utterslev      
3549b Utterslev      
3550a Utterslev      
3550b Utterslev      
3554 Utterslev      
3598 Utterslev      
3600 Utterslev      
3615 Utterslev      
3616 Utterslev      
3617a Utterslev      
3617b Utterslev      
3617c Utterslev      
3617d Utterslev      
3617e Utterslev      
3618 Utterslev      
3619 Utterslev      
3620 Utterslev      
3636 Utterslev      
3660 Utterslev      
3669 Utterslev      
3677 Utterslev      
3719 Utterslev      
3760 Utterslev      
3844 Utterslev      
7000d Utterslev      
7000e Utterslev      
7000f Utterslev      
7000x Utterslev