B.86 Tillæg 1 til Nuuks Plads

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2020 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslaget om Tillæg 1 til lokalplan 489  “Nuuks Plads Metrostationsplads”, der muliggør opførelse af nybebyggelse til boliger, butikker og serviceerhverv på Nuuks Plads og delvist bevare eksisterende bygninger. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 258, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket indebærer, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, vil oplandet blive tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.86

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil området være forberedt med mulighed for fremtidig tilslutning af regnvand til en separat regnvandsledning. Indtil dette bliver muligt, vil miljøforholdene dog være uændrede. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 300 m3 separat regnvand.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

1  mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
2105

Udenbys Klædebo Kvarter