Sundevedsgade-karreen

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 14. december 2017 lokalplanen nr. 554 "Sundevedsgade-karreen". Lokalplanen muliggør opførelse af nybyggeri med boligbebyggelse og serviceerhverv med et samlet bruttoetageareal på 10.453 m2

Status

Projektområde er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 243, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, vil oplandet blive tilsluttet fælleskloakken, og spildevandet og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.56

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 650 m3 separat regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler