Sluseholmen syd

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplaner for Sluseholmen, der muliggør etablering af kanaløer på den sydlige del af Sluseholmen.

Status

Projektområdet er offentligt forsynet og er beliggende i et separatkloakeret opland. Husspildevand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen, mens regnvand ledes til Sydhavnen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Spildevand fra områdes ledes til Renseanlæg Damhusåen, tagvand ledes til Københavns Sydhavn og vejvandledes til havnen efter simpel rensning.

 

 

B.30

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Opførelse af boliger vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten, mens separatkloakering vil betyde en forøget udledning af vej- og tagvand og en mindsket belastning af fælleskloakken. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler