Separatkloakering VEL20 Rantzausgade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet VEL20 Rantzausgade.

Skybrudsprojektet består af en medfinansieringsdel, som tidligere har været optaget i spildevandsplanen, og en spildevandsteknisk anlægsdel, som handler om klimatilpasning af kloakken ved separering af regnvand fra fælleskloakken. Dette projekt handler om det spildevandstekniske anlæg.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens Pumpestation.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR.

For at klimatilpasse kloakken separeres ca. 5 ha befæstet areal fra fælleskloakken. Arealet består af vejarealer og vejvendte tagflader. 

Efter gennemførelse af projektet vil området fremgå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret.

K2.11

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Separatkloakeringen består af sammenhængende struktur af regnvandselementer, der indarbejdes i skybrudsprojektet. Grundstrukturen udgøres af en ca. 700 m lang linjeafvanding (overdækket rist eller lignede) i Rantzausgade, der modtager vand fra vejarealer og vejvendte tagflader. Fra linjeafvanding ledes vandet ind til magasinering i linje-kassetter med tæt membran langs Rantzausgade (620 m3), samt til en mindre pladsdannelse på hjørnet ved Rantzausgade og Åboulevarden (100 m3 kassetter-magasin). Derefter renses vandet i renseelementer med en tilsvarende magasineringskapacitet. Renseelementerne udgøres af et to-trins biofiltreringsanlæg med forbehandlingskammer med grovfilter og et biofiltreringskammer. Renseelementerne etableres med droslet udløb til et ca. 700 meter lange separat regnvandsledning (Ø300 til Ø900), der anlægges i Rantzausgade.

Medfinansieringsprojekt

Københavns Kommune anlægger, driver og vedligeholder de 700 m linjeafvanding som en integreret del af skybrudsprojektet (VEL20 Ranzausgade).

Spildevandsteknisk anlæg

HOFOR anlægger, driver og vedligeholder de 620 m3 + 100 m3 faskinekassetter/magasiner samt tilhørende rørføringer.

HOFOR anlægger, driver og vedligeholder de 620 m3 + 100 m3 renseelementer samt tilhørende rørføringer.

HOFOR anlægger, driver og vedligeholder de ca. 700 m regnvandsledning.

Indtil de nedstrøms skybrudsprojekter og regnvandsledninger er etableret, vil regnvandsledning under skybrudsvejen afvande til fælleskloakken.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil der være separeret 1,1 ha (red) fra fælleskloakken. Dette betyder en mindre belastning af fælleskloakken svarende til 3.900 m3/år. Projektet vil medvirke til at mindske presset på fælleskloakken nedstrøms og til at mindske aflastninger til havnen fra overløbsbygværker.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Klik på kortet til at forstørre