Poppelstykket

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget et lokalplanforslag som muliggør at dele af lokalplanområdet - Poppelstykket 8 - overgår fra erhvervsområde til blandet erhvervsområde og boligområde.

Status

Projektområdet er i dag offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

 

Plan

En del af projektområdet - Poppelstykket 8 - skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Den øvrige del af området forbliver fælleskloakeret.

B.16

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Kalveboderne. Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler