Nuuks Plads II

Indledning

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 29. marts 2016 vedtaget startredegørelse for "Nuuks Plads II". Lokalplanforslaget muliggør bl.a. ny bebyggelse med blandet bolig og erhverv sammenbygget med en bygning med publikumsorienterede funktioner. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 258, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket indebærer, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, vil oplandet blive tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.51

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret.  

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 300 m3 separat regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler