B.82 Lygten II

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget “Lygten II”, som blandt andet skal gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og banelegemet.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 441 og 442, der er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestationen Strandvænget. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og de nye bygninger skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den nærmeste skybrudsvej og videre til Svanemøllen Skybrudstunnel og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand blive ledt til fælleskloakken. 

B.82

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 1.043 m³ regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0,5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
6164 Udenbys Klædebo Kvarter      
6313 Udenbys Klædebo Kvarter