B.80 Kobbelvænget

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 4. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget “Kobbelvænget”, som vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse (i alt 23.000 kvm) i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet. 

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 378, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den nærmeste grønne vej og spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken. 

B.80

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”. 

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.  

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 5.900 m³ regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

   

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

1mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent

1989 

Husum      

2735 

Husum      

2736 

Husum      

2737 

Husum      

3429 

Husum      

3432 

Husum      

3553

Husum      

7000q  

Husum      

7000r  

Husum      

7000u  

Husum