Kloakering, Papirøen

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Christiansholm (Papirøen), som muliggør opførelse af boliger og en svømmehal med et samlet antal etagemeter på 45.000. 

Status

Projektområdet er offentligt forsynet, og er beliggende i et separatkloakeret opland.  Regnvand fra Papirøen udledes til Inderhavnen og Christianshavns Kanal, mens spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Tagvand og vejvand fra projektområdet vil blive udledt til havnen, mens spildevand vil blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken.

 

 

B.32

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Fortætningen af området vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler