Kloakering, Østre Gasværks Kvarteret

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Østre Gasværk Kvarteret, som muliggør opførelse af boliger, skøjtehal mv. i alt 21.000 etagemeter.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Planområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. For bygherre betyder det, at spildevand, vejvand og tagvand skal separeres internt. Vejvand skal håndteres efter princippet "begrænset fællessystem", således at spildevand og det forurenede vejvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Tagvand og vandet fra de mindre trafikbelastede veje udledes – efter simpel rensning - til havnen.

 

B.33

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Fortætning af projektområdet ved opførelse af boliger vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten, mens separatkloakering vil betyde en forøget udledning af vej- og tagvand og en mindsket belastning af fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler