Kloakering af Viborggade

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan som muliggør at dele af lokalplanområdet på Viborggade 42-46 og 70 overgår fra erhvervsområde til blandet erhvervsområde og boligområde

Status

Projektområdet er i dag offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

 

 

Plan

Delområdet, hvor de eksisterende bygninger rives ned og erstattes med nye skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra projektområdet vil blive udledt til en planlagt skybrudsledningen i Viborggade, mens spildevand vil blive ledt til fælleskloakken.

 

 

 

B.17

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Havnen. Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler