Kloakering af Uffesgade 1-3

Indledning

Der er ved at blive udarbejdet en startredegørelse for en lokalplan, der giver mulighed for at lave en karréudfyldning på Uffesgade 1-3. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 257, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvandet skal på sigt ledes til skybrudsvej på Nørrebrogade. Indtil denne er etableret bliver både husspildevand og regnvand ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.76

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca 100 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
1509 Udenbys Klædebo Kvarter