Kloakering af Sydhavnsgadetrekanten

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 9. maj 2019 offentliggjort forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Sydhavnsgade. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget giver mulighed for at nedrive det eksisterende industriområde og opføre en blanding af boliger, erhverv og detailhandel.

 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplandet 315, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand skal udledes til Teglværkshavnen. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

B.71

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Med gennemførelse af projektet bliver 62,5 ha separatkloakeret.

Når der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakeringen blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 20.500 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
160 Kongens Enghave      
216 Kongens Enghave      
263 Kongens Enghave      
217 Kongens Enghave      
521 Kongens Enghave      
264 Kongens Enghave      
178 Kongens Enghave      
365 Kongens Enghave      
530 Kongens Enghave      
494 Kongens Enghave      
179 Kongens Enghave      
214 Kongens Enghave      
353 Kongens Enghave      
537 Kongens Enghave      
236 Kongens Enghave      
7000t Kongens Enghave      
7000x Kongens Enghave