Kloakering af Sydhavnen

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en række lokalplaner, der muliggør  at det hidtidige industriområde omdannes til beboelse/serviceerhverv. 

Status

Området er forsynet af HOFOR. Der er forskellige kloakeringsformer i området. Dele af arealer er separatkloakeret. Det gælder Nordeagrunden, der har et 2-strengsystem, hvor vejvandet og husspildevandet ledes til centralt renseanlæg, mens tagvand ledes til havnen og Teglholms Allé der har et 3-strengssystem, hvor husspildevandset ledes til renseanlæg, vejvand ledes via separatorer til havnen og tagvand ledes direkte til havnen. De resterende arealer er fælleskloakerede. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand.  For kloakering af planlagte kanaløer, kan der dog blive tale om at afvige fra de generelle retningslinjer på grund af pladsforhold, og af hensyn til fremtidig drift.

B.3

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Separatkloakering af området vil øge de udledte mængder af regnvand til havnen fra området. Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler