Kloakering af Sundparken

Indledning

Borgerrepræsentationen har godkendt startredegørelse for Sundparken, som muliggør opførelse af et nyt plejecenter på 9.450 m2 bruttoareal.

Status

Projektområdet er beliggende i kloakopland 262, som er fælleskloakeret, men der er ikke kloakeret i Sundparkens nordøstlige hjørne, hvor plejecenteret skal bygges. 

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvand skal på sigt ledes til kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på Lergravsvej eller til forsinkelsesvej på Strandlodsvej, mens spildevandet skal ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten.

B.74

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret. 

Miljøforhold

Seperatkloakeringen medfører, at der skal etableres udløb for regnvand til recipient. Udledningen forventes at udgøre ca 1.300 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
18b Sundbyøster